Kepala Seksi Pendataan Penduduk

Nama : Putu Endrawan, SE
NIP. : 19680228 199103 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I )III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pendataan Penduduk